Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Obowiązkowe logotypy w Programie Grantowym MOWES

Każdy grantoborca zobowiązany jest do działań informacyjno-promocyjnych opracowanych na podstawie Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Dlaczego informujemy o swoim projekcie?
Obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, w jaki sposób inwestowane są ich zasoby finansowe. Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej, odbiorców rezultatów projektu, osób uczestniczących w projekcie – o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki unijnej pomocy.

Do obowiązków Grantobiorcy należy:
• Oznaczenie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz – w przypadku programu regionalnego – oficjalnym logiem promocyjnym województwa – działań i dokumentów związanych z projektem;
• Przekazanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie.

Działania informacyjno-promocyjne
Działania informacyjno-promocyjne powinny odpowiadać wielkości projektu, brać pod uwagę jego cel i rodzaj. Jeżeli poza obowiązkowymi działaniami informacyjnymi Grantobiorca chce prowadzić dodatkowe działania, to w pierwszej kolejności powinny to być działania bezkosztowe.

Obowiązki informacyjne
Grantobiorca ma obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania.

Grantobiorca ma obowiązek oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem Małopolski:
• wszystkich działań informacyjno-promocyjnych projektu, takich jak: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, konferencje, materiały filmowe, inne materiały promocyjne;
• dokumentów i materiałów dla uczestników projektu, w tym: zaświadczeń, certyfikatów, zaproszeń, materiałów informacyjnych, programów szkoleń, list obecności, prezentacji multimedialnych;
• dokumentów kadrowych (zakresy zadań, opisy stanowisk) – które informują o współfinansowaniu płacy danego pracownika z Unii Europejskiej.

Nie trzeba oznaczać zestawieniem znaków dokumentów finansowo-księgowych, faktur, potwierdzeń, poleceń księgowania – nie są to dokumenty przeznaczone dla opinii publicznej. To są dokumenty wystawiane na podstawie umów, które powinny być oznakowane, zatem właściwe osoby są już poinformowani o pochodzeniu środków.

Obowiązkowe znaki i zasady ich umieszczania
• właściwa kolejność w układzie poziomym: znak FE (z lewej strony) + logo województwa + znak UE (z prawej strony);
• właściwa kolejność w układzie pionowym: znak FE (na górze) + logo województwa + znak UE (na dole).

WAŻNE: Grantobiorca zobowiązuje się do informowania, że Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja na ten temat, wraz z logo Programu i innymi logotypami:
http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-r

przekazanymi przez Operatora Programu Grantowego, powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanej Inicjatywy.

Logotypy Operatora Programu Grantowego znajdują się w załączniku. 

Widoczność znaków
• wielkość i umiejscowienie znaków powinno być odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu;
• znaki i napisy muszą być czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Obowiązkowe znaki i zasady ich umieszczania (liczba znaków)
• maksymalnie 4 znaki w jednej linii, w tym znak FE, logo województwa oraz znak UE
• możliwe inne logo np. beneficjenta, partnera projektu (trzecie od lewej lub od góry)
• logo Grantobiorcy możliwe w zestawieniu znaków na materiałach informacyjno-promocyjnych (wyjątek: tablice) i dokumentach
• dodatkowe inne logotypy możliwe poza zestawieniem z obowiązkowymi logotypami

WAŻNE: Inne logotypy w zestawieniu znaków lub na materiale nie mogą być większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi UE.

Strona internetowa
Jeżeli jako Grantobiorca posiada własną stronę internetową, to umieszcza na niej:
• Zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz logo województwa;
• Krótki opis projektu.

Attachments:
Download this file (MiLA_logo_duze.jpg)Logo MILA duże[ ]40 kB
Download this file (MiLA_logo_male.jpg)Logo MILA małe[ ]10 kB
Download this file (MiLA_logo_mini.jpg)Logo MILA mini[ ]4 kB